فرآیندهای سامانه های سلامت
  • فرایند بروز رسانی نرم افزار HIS
  • فرایند سوال و راهنمایی
  • فرایند رفع خطا و بحران
  • فرایند ارتقاء و توسعه