کارشناسان واحدهای تابعه
نام واحد تلفن
 مهندس فروغ حسینی معاونت بهداشتی 33156389
مهندس عذرا حجتی  معاونت آموزشی 33156350
مهندس لیلا رستملو معاونت تحقیقات و فناوری 33156
مهندس شهلا رستملو معاونت دارو و غذا 33364985
مهندس مرتضی حاتمی معاونت دانشجویی 33470673
مهندس اکبر بابایی مدیریت امور مالی 33156325
مهندس حسن امینی مدیریت توسعه سرمایه انسانی 33156360
 مهندس داوود حیدری مدیریت توسعه سرمایه انسانی 33156280
مهندس منصور مولوی مدیریت حراست 33156494
مهندس زهرا نصر مدیریت روابط عمومی 33156423
مهندس خدیجه امامی مدیریت گزینش 33361094
 مهندس روح الله نجفلو مرکز آموزشی درمانی آیت الله موسوی 33131055
 مهندس زهرا حسین خانی مرکز آموزشی درمانی آیت الله موسوی 33130985
مهندس سولماز آپرا مرکز آموزشی درمانی آیت الله موسوی 33130985
مهندس محسن جعفری مرکز آموزشی درمانی ولیعصر 33430987
مهندس میترا سکاکی مرکز آموزشی درمانی ولیعصر 33023381
مهندس کاظم امانی مرکز آموزشی درمانی ولیعصر 33023381
مهندس مهسا کریمی مرکز آموزشی درمانی ولیعصر 33023380
مهندس زهرا موسوی لو مرکز آموزشی درمانی شهیدبهشتی 33555601
 مهندس حمید عبدلی مرکز آموزشی درمانی شهیدبهشتی 33555601
مهندس نوید پور یگانه بیمارستان الغدیر ابهر 35368211
مهندس صادق بیگلر  شبکه بهداشت و درمان ابهر 35224006
مهندس مهدی عسگری  بیمارستان الغدیر ابهر 35368222
مهندس ابراهیم محمدی بیمارستان بوعلی سینا خرمدره
(288)35528000-3
 مهندس سعید قاسمی بیمارستان امیرالمومنین خدابنده 34224300
 مهندس  عباسعلی محمدی بیمارستان رازی ماهنشان 36223292
مهندس مصطفی احمدی  شبکه بهداشت و درمان ماهنشان
 مهندس مسلم جعفری بیمارستان ایثار ایجرود 33023381
مهندس جلال محمدی بیمارستان شهدای طارم 32822104
مهندس محمود میانداری دانشکده پزشکی 33140216
 مهندس مژگان آقایی دانشکده پزشکی 33140207
مهندس مهدیه زرگی دانشکده پزشکی 33140306
مهندس فرناز اصانلو دانشکده پزشکی 33140306
مهندس زینب مظفری دانشکده داروسازی 33473635
 مهندس حسن نجفی دانشکده پیراپزشکی 33781300
 مهندس رباب رضایی دانشکده پرستاری 33148327
 مهندس محمود پژوهان حق دانشکده پردیس بین الملل 33743280
مهندس صادق قهرمانی دانشکده دندانپرشکی 33148197
مهندس پرستو عزیزی دانشکده پرستاری ابهر 35279412
 مهندس میلاد ابراهیمی مرکز بهداشت شهرستان زنجان 33360155
مهندس محمد تقی قنبری  شبکه بهداشت و درمان سلطانیه 33788035
مهندس ابوالفضل حیدری شبکه بهداشت و درمان خدابنده 34222340
مهندس هادی محمدی شبکه بهداشت و درمان خرمدره 35534003
مهندس حسین نجفی فوریتهای پزشکی 33363258